forex trading logo

Knjige v pripravi

 

JB - KnjigaKlikni za več informacij

_________________________

 

Krabmerger leljak si knjiga

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

Največje

 

skrivnosti

 

udbe

 

Klikni za več informacij

_________________________

 

UDBA

udba 001

- Ali je Kučan vedel, da je Silvo Gorenc 1972 ugrabil in likvidiral Stjepan Crnogorca?
- Zakaj je 1975 umrl Nikica Martinovič gospod Zemljarič?
- UDBA je 1966 leta postavila bombo v Pliberku.
- UDBA je 1967 odigrala atentat na Tita na Dunaju.

Knjigo dobite na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Knjiga je dobavljiva tudi v hrvaškem jeziku.
Cena  samo 17,90 €.  

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:
roman@leljak.si
telefon: 051603686

Obrazec za prijavoZačetek
10
Sep
2010
Zgodovina slovenske policije PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Petek, 10 September 2010 08:47


Ministrstvo za notranje zadeve

je svoj naziv dobilo na zasedanju prve slovenske vlade 5. 5. 1945 v Ajdovščini. Po osvoboditvi in prihodu v Ljubljano je prevzelo vse posle notranje uprave bivše banovine, kakor tudi vse naloge, ki jih je prej opravljal Odsek za notranje zadeve pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS).
Odsek za notranje zadeve pri Predsedstvu SNOS, ki je imel v svojem sestavu štiri oddelke: oddelek za narodno zaščito, obveščevalno evidenčni oddelek, poveljstvo Vojske državne varnosti (VDV) in oddelek za inozemstvo, je deloval v takšni sestavi 6 mesecev, od februarja do avgusta 1944.

Ker je Predsedstvo NKOJ boj proti peti koloni izvzelo iz pristojnosti notranjih zadev, ga vojaško organiziralo in ga dodelilo poverjeništvu za narodno obrambo, je bil za to področje 13. 5. 1944 ustanovljen Oddelek za zaščito naroda (OZNA).
V okviru odseka za notranje zadeve je ostal samo oddelek za narodno zaščito s štirimi pododdelki:

  1. za javni red in mir,

  2. kriminalni,

  3. administrativni,

  4. kadrovski.


Po navodilu poverjenika za notranje zadeve pri Predsedstvu NKOJ se je oktobra 1944 pridružil še upravni oddelek, ki pa navzdol v Sloveniji ni bil organiziran. Od marca do avgusta 1944 so delovale okrožne izpostave odseka za notranje zadeve, v okviru katerih so bili organizirani oddelki narodne zaščite in obveščevalni oddelki. V obveščevalne oddelke so se združevali obveščevalci na črnomaljskem zboru razpuščene VOS OF, medtem ko so se varnostniki združevali v brigade Vojske državne varnosti. 18. 8. 1944 so okrožne izpostave ukinili in iz obveščevalnih oddelkov so nastala pooblaščenstva OZNA, medtem ko so oddelki za narodno zaščito postali okrožna načelstva narodne zaščite. OZNA kot sestavni del poverjeništva za narodno obrambo je bila organizirana v štiri odseke.

Prvi odsek, v katerega je prešel odsek za inozemstvo bivšega odseka za notranje zadeve, je imel nalogo politično obveščevalne in kontraobveščevalne službe na okupiranem ozemlju in v tujini.
Drugi odsek je nastal iz dela obveščevalnega odseka in je opravljal kontraobveščevalne naloge na osvobojenem ozemlju, nanj so bila navezana pooblaščenstva OZNA in v njegovem okviru je bila obveščevalna šola.

Tretji odsek je bil ustanovljen na novo. Njegova naloga je bila kontraobveščevalna služba v vojski. Ta se je tudi najprej izločil iz OZNA: formalno 1. 3. 1945 ob ustanovitvi Jugoslovanske armade, dejansko pa junija 1945, ko je postal kontraobveščevalna služba (KOS) v vojski. Četrti odsek je nastal iz evidenčnega odseka, kamor je spadala kartoteka OZNA, statistika in tehnika, v Sloveniji pa še radiotelegrafski in strojepisni tečaj, kar je skupaj s kontraobveščevalnimi tečaji tvorilo šolo OZNA za Slovenijo. OZNA je bila organizirana tudi po korpusnih oblasteh in sicer so bili v Sloveniji odseki OZNA za oblast VII. korpusa, za oblast IX. korpusa, za oblast Štajerske in Koroške.

Ta struktura je ostala vse do osvoboditve. Po ustanovitvi Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ), ki je nastal 15. 8. 1944, so se vanj decembra 1944 vključile brigade VDV kot 1. slovenska divizija narodne obrambe. Pri poveljevanju je bil KNOJ podrejen načelniku OZNA, glavne naloge KNOJ pa so bile borbe s protiljudskimi vstajami v zaledju NOVJ in likvidacije četniških, ustaških, belogardističnih in drugih podobnih enot na tertoriju osvobojene Jugoslavije, varovanje centralnih organov oblasti, čiščenje osvobojenih ozemelj od ostankov razbitih sovražnih enot, zavarovanje pristanišč, obale, državnih meja, železniških in avtomobilskih cest, tovarn ter izvrševanje nalog OZNA (sledenje, preiskave stanovanj, aretacije).

Ministrstvo za notranje zadeve

Narodne vlade Slovenije je bilo ustanovljeno 5. 5. 1945. V sestavo ministrstva se je vključila tudi statistika za notranjo upravo, ki je bila prej enotno vodena za celo državo. Po sklepu zvezne vlade so 1. 9. 1945 MNZ priključili tudi oddelek za prestajanjekazni, torej vse zapore, kazenske zavode in taborišča, ki so prej spadali pod Ministrstvo za pravosodje. V sestav MNZ so spadali do leta 1967, ko spet prešli v okvir Ministrstva za pravosodje.

Ker je v stari aparat notranje uprave spadala tudi policija z varnostno stražo in žandarmerijo, so s 6. 11. 1945 vse bivše uslužbence upokojili, potem pa posameznike znova zaposlili. Ob osvoboditvi je bilo v Sloveniji 2.000 članov Narodne zaščite (še iz vojne), ko pa so jo po zveznem navodilu preimenovali v Narodno milico in vanjo sprejeli ves stari policijski aparat in mnogo novih članov, je konec maja 1945 štela 15.000 članov. Ime narodna zaščita se je ohranilo na Slovenskem Primorju in v Istri do leta 1947. V tem času je bilo MNZ organizirano v tri oddelke: v obči oddelek, v personalni oddelek in v oddelek za narodno javno varnost.

Največje obdobje centraliziranosti je nastopilo v notranji upravi marca 1946, ko je zvezni minister za notranje zadeve predpisal novo organizacijo ministrstev notranjih zadev po republikah. OZNA se je preimenovala v Upravo državne varnosti (UDV) in je iz Ministrstva za narodno obrambo prešla v Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za notranje zadeve je imelo oddelke in odseke Narodne milice, medtem ko so bili oddelki in odseki Uprave državne varnosti neposredno podrejeni Ministrstvu za notranje zadeve FLRJ po načelu subordinacije.

Tudi Narodna milica je bila popolnoma vojaško oranizirana, saj je bila v Ministrstvu za notranje zadeve FLRJ ustanovljena Glavna uprava Narodne milice. Z aktom o Narodni milici, ki je bil sprejet 12. 12. 1946 in je dokončno določal organizacijo Narodne milice za vse ozemlje FLRJ, so nastale še prometna narodna milica, gasilska narodna milica (delovala do 1951), gozdna narodna milica (delovala do 1951) in industrijsko zavodska narodna milica (delovala do 1952), ki je varovala važna podjetja in gospodarske organizacije.

V letu 1949 se je zaradi ogrožanja s strani vzhodnoevropskih držav aparat milice povečal za 100%, bila je strogo centralizirana, zvezno vodena z lastno personalno službo in oskrbo. Hkrati so uvedli tudi posebno kontraobveščevalno službo Narodne milice, ki pa so jo zaradi nepravilnosti in zlorab razpustili leta 1952. Ko so v letu 1947 priključili Sloveniji tisti del cone A Slovenskega primorja, v katerega so vkorakale enote Jugoslovanske armade, in je meja dosegla današnjo mejo med Slovenijo in Italijo, so na priključenem območju vzpostavili 14 postaj Narodne milice in opustili poimenovanje Narodna zaščita, okraja Koper in Buje pa sta bila oktobra 1947 združena v okrožje, pri čemer je imela okrožna narodna milica sedež v Kopru. Leta 1960 so nastale v DSNZ tri uprave: Uprava državne varnosti, Uprava javne varnosti in Uprava ljudske milice. Leta 1962, ko je bil sprejet zakon o amnestiji, na podlagi katerega je mnogo emigrantov uredilo svoj status, se je pričelo tudi prehajanje meje s potnimi listi.

Leta 1963 se je DSNZ preimenoval v Republiški sekretariat za notranje zadeve. Po brionskem plenumu 1966, ki je kadrovsko zelo razredčil vrste UDV, se je ta preimenovala v Upravo službe državne varnosti. Ta naziv je obdržala do 9. 5. 1991, ko se je preimenovala v Varnostno informativno službo, ta pa 7. 1. 1993 v Slovensko obveščevalno varnostno agencijo (SOVA), hkrati pa se je izločila iz Ministrstva za notranje zadeve in postala neposredno podrejena Vladi Republike Slovenije.

RSNZ se je preimenoval v Ministrstvo za notranje zadeve po volitvah maja 1990.

 
18
Aug
2010
ŽRTVE KNOJA (krajši del seznama) PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Sreda, 18 Avgust 2010 16:31

Erjavec Jože

10.01.1905

Trebči vasi

Pogrešan od maja 1945

Berkopec Anton

16.07.1906

Gornji Težki

Pogrešan od maja 1945

Darovec Janez

05.08.1911

Gornja Straža

Pogrešan od maja 1945

Gorišek Anton

11.01.1918 Stranje pri Šmarju

Pogrešan od maja 1945

Kotnik Alojz

13.06.1889 Marno Trbovlje

Pogrešan od maja 1945

 

 

 

Klenovšek Jurij

10.04.1914 Lokavci

Pogrešan po zaprtju v mariborske zapore

Arlih Janez Franc

30.04.1903 Vitanje

Pogrešan od maja 1945 (Z avtomobilom se je odpeljal od doma in je bil zajet od strani KNOJ…)

Lapornik Valter

24.12.1925 Celje

Pogrešan od februarja 1946, avtomehanik

Perič Davorin

16.09.1902 Dornberg

Pripadnik vaških straž, pogrešan od 1943

 

 

 

Lovšin Ivan

08.03.1898 Rakitnica

Pogrešan od maja 1945, kovač

Car Anton

07.01.1919 Gora pri Sodražici

1943 mobiliziran v partizane in od takrat pogrešan

Borštnik Franc

16.02.1913 Rakitna

Pogrešan od maja 1945

Smuk Stanko

06. 05.1910 Bevke

Pogrešan od maja 1945, krojač

Koren Avgust

23.12.1912 Šmarjeta na Dravskem Polju

Pogrešan od maja 1945

Kos Anton

29.12.1929 Mirna Peč

Pogrešan od maja 1945

Črnagoj Anton

08.04.1923 Gradenci

Pogrešan od maja 1945

Lavrič Anton

30.12.1905 Veliko Lašče

Pogrešan od maja 1945

Nahtigal Fortunat

13.10.1916 Vrhovo

Pogrešan od maja 1945, poljedelec

Perše Alojz

19.04.1902 Gorenja vas

Pogrešan od maja 1945

Plut Albin

02.09.1921 Klošter pri Gradacu

Pogrešan od maja 1945, mesar v Novem Mestu

Marinšič Stanislav

11.11.1910 Postojna

Bančni uradnik na Jamski c. 12, odpeljan od strani KNOJA 04.05.1945. Od takrat pogrešan

 

 

 

Mesarec Anton

10.01.1911 Frankovci

Mobiliziran v nemško vojsko in ubit pri Mozirju 11.09.1944

Mally Mirko

13.07.1875 Črešnjevci

Pogrešan od maja 1945

Gornik Anton

1896 Nazarje

Pogrešan od maja 1945

Hofer Karl

19.10.1909 Šoštanj

Pogrešan od maja 1945, čevljar

Smrekar Franc

04.06.1914 Brezovci pri Mirni

Pogrešan od maja 1945

 

 

 

Stažisar Jakob

09.07.1916 Zelše

Pogrešan od 16.09.1944

Vilhar Jožef

30.01.1917 Vel. Otok

Študent, iz nemškega zapora na Koroškem pribegnil partizanom in od takrat pogrešan

Jordan Anton

11.09.1909 Trbovlje

Kot partizan pogrešan od leta 1943

Cizerle Anton

12.06.1902 Gmajna pri Krki

Pogrešan od maja 1945

Svenšek Franc

01.10.1875 Mestni vrh

Pogrešan od maja 1945

Hudales Anton

12.01.1885 Velenje

Pogrešan od maja 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koželj Martin

23.11.1886 Loke pri Krašnji

Pogrešan od 25.12.1943

Vrhnjak Janez

13.10.1918 Ribnica na Pohorju

Pogrešan od junija 1945

 

 

 

 

 

 

Vanek Ferdinand

08.07.1902 v Gružu

Pogrešan od maja 1945, električar na Ptuju

Grča Marija

07.09.1919 Krajna vas

Pogrešana od septembra 1943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derčar Jožef

24.04.1915 Dol. Straži

Pogrešan od maja 1945

Juršič Jože

21.10.1909 Novo Mesto

Pogrešan od maja 1945

Pevec Franc

27.09.1898 Stopno Kocjan

Pogrešan od maja 1945

Udovč Janez

09.02.1926 Pangrč Grm

Pogrešan od maja 1945

Grebenšek Janez

24.06.1901 Javornik

Pogrešan od 06.07.1945

Šilar Matevž

14.09.1893 Sv. Neža

Pogrešan od 11.05.1945

Mravle Janez

24.02.1912 Ljubljana

Pogrešan od maja 1945, čevljar v Žireh

Zupanc Janez

15.09.1915 Voglje

Pogrešan od maja 1945

 

 

 

 

 

 

Kauran Franc

13.04.1908 Sladki vrh

Pogrešan od maja 1945

Vihar Rudolf

10.03.1907, Fram

Pogrešan od 10.06.1945 v Zagrebu

Danko Avgust

18.07.1882 Sv. Iliju

Pogrešan od maja 1945

 

 

 

 

 

 

Bauman Karel

05.03.1920 Zabukovje

Pogrešan od decembra 1944

Plavštajner Anton

03.01.1891 Rajhenburg

Pogreša se od 15.12.1944 (orožnik)

Penič Jakob

10.06.1909 Dobrina

Kot partizan pogrešan od decembra 1944 (Tomšičeva brigada)

Maloprav Hedvika

20.10.19227 Braslovče

Kot partizanka pogrešana od decembra 1944

Lapanja Alojz

30.05.1905 Ponikve

Kot partizan od 23.07.1943, ko je stopil v partizane, od takrat se pogreša

Lovišček Stanislav

20.12.1916 hrušica nad Jesenicami

1944 stopil v partizane, nazadnje je bil na Otoku Vis kot partizan

Kobal Mirko

28.09.1905 Vrhnika

Pogrešan od 1943 (priključil domobranskim enotam …)

Mlakar Anton

17.01.1911 Otalež

Pogrešan od januarja 1944

Kotnik Pavla

29.06.1916 Prevoje

1944 mobilizirana od partizanov. Od takrat se pogreša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatoper Franc

04.12.1911 Modrej

01.05.1945 odpeljan od strani KNOJa in od takrat se pogreša

 

Maurer Rafael

28.08.1909 Hrastnik

Pogrešan od maja 1945, steklar

Dornik Ivan

27.12.1927 Lokve pri Rajhenbergu

Pogrešan od jeseni 1944

Španinger Štefan

18.02.1910 Gornja Golica pri Cerkovcah

Pogrešan od novembra 1944

Švajger Stanko

07.08.1925 Sleme

Pogrešan od leta 1943

Penič Anton

17.01.1909 Stari grad

Pogrešan od februarja 1943

Benedejčič Franc

16.03.1913 Tolmin

Pogrešan od januarja 1945

Koretič Alojz

12.09.1915 Hrastek

Pogreša od maja 1945

Kos Anton

27.04.1922 Veliki kamen

Pogreša od novembra 1943

Bah Anton

08.05.1925 Gubno

Pogreša od maja 1945

Holcinger Anton

15.01.1987 Celje

Pogrešan od maja 1945

Stare Valentin

14.02.1943 Boh. Češnjici

Pogrešan od 12.11.1943

Kozina Franc

25.10.1917 Čirčiče

Pogrešan od maja 1945

Papež Frančišek

18.11.1918 Vel. Lipje

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Papež Janez

13.12.1910 Vel. Lipje

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Papež Jože

28.06.1920 Vel. Lipje

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Tornago Ivan

04.08.1888

Pogrešan od maja 1945, gradbeni inženir v Celju

Kalčič Ivan

05.08.1917

Kot partizan pogrešan od 1943

Oblak Andrej

21.09.1922

Kot partizan se pogreša od 1943

Drač Janez

23.06.1903 Dobrina

Kot partizan se pogreša od decembra 1944

Brecl Karol

26.10.1905 Liboje

Kot partizan se pogreša od decembra 1944

Bajc Ivan

27.01.1907, Višnje 30

Kot partizan pogrešan od decembra 1944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derenčin Jože

13.11.1913 Notranje gorice

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Otrin Viktor

01.07.1910 Dragomer

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

 

 

 

Leben Anton

20.04.1922 Srednja vas

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Kukavica Stanislav

02.08.1910 Hrustovo Hrvaška

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

 

 

 

Modrijan Josip

23.08.1908 Zaplana

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Langhaner Oton

07.05.1917

Pogrešan od maja 1945,ko ga je KNOJ zaprl, zlatar v Mariboru

Lužar Alojzij

27.05.1912 Brezovica

Pogrešan od maja 1945

Perše Anton

02.01.1915 Brezovica

Pogrešan od maja 1945

Gimpelj Leopold

01.101.1921 Sušice

Pogrešan od maja 1945

Gorenc Franc

02.10.1912 Groblje Prekopa

Pogrešan od maja 1945

Zupančič Marija

10.02.1916 Pišece pri Brežicah

Pogrešana od maja 1945, učiteljica

Gorjup Franc

25.09.1892 Hrenovice 44

Pogrešan od maja 1945

Brinar Ida rojena Pretnar

11.08.1914 Hrastnik

Pogrešana od maja 1945, žena jamomerca

Šefar Matija

17.05.1907 Trbovlje

Pogrešan od maja 1945, zidar

Brinar Ernest

12.01.1906

Pogrešan od maja 1945, jamomerec

Štepec Alojz

21.06.1923 Gor. Raven

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Štepec Valentin

15.10.1923 Gor. Raven

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Čeh Ignac

19.07.1906 sv. Petra c. 76

Pogreša se od maja 1945(domobranec)

Planinšek Franc

08.03.1912 Zagorica

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Biber Alfred

14.09.1915 Ljubljana

Pogrešan od maja 1945

Gorše Alojzij

21.05.1924 Krka

Pogrešan od maja 1945

Han Anton

10.03.1884

Videm ob Savi

Pogrešan od maja 1945

Stopar Bogomil

21.05.1925 Jablanica 13

Pogrešan od maja 1945

Oprešnik Josip

06.09.1898 Sv. Jurij ob taboru

Pogrešan od maja 1945

Jereb Franc

02.03.1906 Tržič

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Možina Tomaž

22.12.1910 Zaplana 33, Vrhnika

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Kocjančič Rudolf

23.01.1919 Trebča vas 6

Pogrešan od maja 1945, čevljar

Kovačič Anton

09.11.1911 Dol. Stara vas 55

Pogrešan od maja 1945 (domobranec)

Križnik Miro

03.05.1914 Guštanj 2

Pogrešan od maja 1945, mesar

Skvarča Janez

08.06.1913 Sv. Jošt nad Vrhniko

Pogrešan od junija 1945, uradnik v Ljubljani

Pavlinič Franc

30.12.1873 Stara cesta

Pogrešan od maja 1945

Lorger Justina

20.09.1921 Pesje

Pogrešana od maja 1942

Petrovič Štefan

07.12.1900 Bukovci 92, Ptuj

Pogrešan od januarja 1946, orožnik v Mirni Peči

Podbrežnik Ivan

17.06.1918 Leše 56

Pogrešan od maja 1945

Blagotinšek Fric

08.04.1916 Laško št. 58

Pogrešan od leta 1944

Povalej Jožef

01.03.1910 Žalec

Delavec, Bukovžlak pri Celju 67, pošta Teharje, pogreša se od maja 1945

Uplaznik Blaž

17.01.1892, Griže 11

Pogrešan od maja 1945

Uplaznik Franc

14.04.1924, Griže 11

Pogrešan od leta 1943

Šoler Anton

03.02.1914 Dunaj

Delavec iz Podvina št. 39, pogrešan od decembra 1944

Škobir Marija ml.

24.07.1921 Podgorje št 67

25.06.1944 odpeljana z doma in od takrat se pogreša

Gregorčič Ivana

30.01.1922 Tolmin, Klanec 2

05.10-1943 odpeljana neznano kam in od takrat je pogrešana

Ulčar Alojz

16.09.1897 Trbovlje

09.05.1945 je odšel od doma po privatnih opravkih v Celje in od takrat je pogrešan

Dulc Franc

08.09.1920 Kostanjevica 96

Pogrešan od junija 1945

Hrovatič Ivan

10.08.1913 Dobrina 3 Loka pri žusmu

Rudar, pogrešan od maja 1945

Lah Karel

10.09.1916, Celje

Pogrešan od maja 1945

Brolih Janez

26.06.1909

Pogrešan od maja 1945

Hočevar Jožef

07.20.1927 razdrto št. 8

Pogrešan od maja 1945

Šulek Franc

28.01.1888 iz Pušenc 55

Orožnik v pokoju, pogrešan od 18. Maja 1945

Čuš Franc

10.101.1912 Bresnica 41

Pogrešan od maja 45

Pavšer Ignac

04.1908 Guštanj

Pogrešan od maja 1945

Malovrh Jakob

03.07.1904 Prebačevo 8

Pogrešan od maja 1945

Čuderman Janez

21.04.1913 Predoselj 51

Pogrešan od maja 1945

Pribovšič Ivan

26.04.1890 Ljubljana

Pogrešan od maja 1945

Založnik Franc

10.11.1923 Podrebra št.8

Pogrešan od maja 1945

Jere Franc

21.11.1917 v ZDA

Pogrešan od maja 1945, nazadnje poročen na naslovu Dobrunj št.77

Bežek Marjan Anton

13.05.1925

Rakitna št. 7

Pogrešan od leta 1942, julija

Košenina Milan

08.08.1925

Goričani št. 49

Pogrešan od leta 1942

Krivic Alojzij

01.02.1912 Gomišče št. 6

Pogrešan od maja 1945

Koprivec Franc

17.11.1919 Polhov Gradec 59

Pogrešan od maja 1945

Vagner Kristina

04.07.1888 Pobrežje, Maribor

Pogrešana od januarja 1946

Filipič Anton

15.08.1913 križ 30 pri Tomaju

Pogrešan od junija 1945

Draksler Zdravko

09.07.1921

Brnica 88 pri Hrastniku

Pogrešan od maja 1945, brivski pomočnik

Zimmerl Herman

24.04.1907 Prevalje

Pogrešan od 18.06.1945

Videmšek Marija

10.03.1891 Gaberke 45 Velenje

Pogrešana od junija 1945

Gradt Bogomir

02.11.1881, Vodnikova 6, Celje

Pogrešana od maja 1945 (likvidirana v Košnici)

Gradt Adela,

19.10.1887 Vodnikova 6, Celje

Pogrešana od maja 1945 (likvidirana v Košnici)

Gradt Ingeborg

21.06.1920 Vodnikova 6, Celje

Pogrešana od maja 1945 (likvidirana v Košnici)

Mihelin Alojzij

24.02.1918 Zg. Hudinja 158, Celje

Pogrešan od maja 1945

Hojnik Štefan

08.12.1901 Mariborska 67, Celje

Pogrešan od junija 1945

Andrič Mihael

27.09.1907 Mlinska 38 Maribor

Pogrešan od maja 1945

Breznik Alfred

02.06.1912 Maribor

Kaznilniški uradnik v Novi vasi, Sp. Radvanska cesta 1, pogreša se od 10.01.1946

Horvat Franc

26.07.1913 Nasipna 15, Pobrežje

Pogrešan od maja 1945

Kranjc Rozalija, rojena Svenšek

22.07.1901, Vodovodna 1, Tezno

Pogrešana od maja 1945

Verdonik Ivan

02.11.1908S. Radvanjska c. 55 Maribor

Pogrešan od 23.01.1946

Cimermančič Franc

12.12.1922 Smolenja vas

Pogrešan od maja 1945

Rifelj Jože

18.07.1923 Zalog 15

Pogrešan od maja 1945

Rifelj Franc

20.08.1924 Zalog 15

Pogrešan od maja 1945

Arh Franc

09.03.1912 Gorjuše 46

Pogrešan od 05.07.1945

Breščak Peter

18.08.1892 Modrej št 37

Pogrešan od 02.5.1945, ko je odpeljan strani KNOJA

Hržič Rudolf

09.04.1907

Dečkova 3 Celje

Pogrešan od 08. maja 1945, slikar v Celju

Gašper Maks

23.09.1912

Slovenj Gradec

Pogrešan od 10.01.1946 (Varaždin). Podgorska 7, Slovenj Gradec

Falat Valentin

06.02.1884

Mežica 51

Pisarniški uradnik v rudniku Mežica se od maja 1945 pogreša

Švigelj Feliks

06.02.1924 Ljubljana

Rožna Dolina, c. XVII/8 ustreljen po vrnitvi iz Dachau

Androja Anton

003.05.1903 Št. Jernej 88

16.01.1944 odpeljan od strani VDV (Okraj Novo mesto)

Fužir Viktor

28.03.1901 Guštanj 45

Delavec v železarni, pogreša se od maja 1945

Pavlič Marija roj. Vrtačnik

16.02.1920 Trbovlje

Hrvaško partizansko sodišče 24.03.1945 obsodilo na pet let zapora. Od takrat se pogreša.

Podlipnik Janez

28.3.192 Ivanje gorice 20

Pogrešan od 21. aprila 1945. Odpeljan s strani partizanov

Močnik Janez

16.12.1918 Praportno

Odpeljan s strani VDV oktobra 1944, pogrešan

Režonja Roža roj. Bauman

Leta 1913

Lokavec 42

Pogreša od septembra 1945

Zdrčnik Jožef

19.03.1890 Gmajne 31

Slovenj Gradec , pogrešan od 15. Junija 1945

Kranclbider Anton

27.05.1891 Rožentgrunt 8

Lokavec, pogrešan od januarja 1946

Kerenčič Marica

01.12.1927

Pesnica 6

Pesnica pri Mariboru, pogrešana od aprila 1945

Muhič Janez

17.03.1920 Biška vas 22

Pogrešan od junija 1945

Rajniš Josip

15.03.1905 Partizanska 21

Iz Celja, pogreša se od maja 1945, delavec

Končan Alojz

19.04.1905

Celje

Tovarniška 7, pogrešan od maja 1945, ključavničar

Semole Mario

Erzelj 52

Odpeljan strani VOS-a, 1943 po kapitulaciji Italije, pogrešan

Jug Franc

02.10.1905 Sp. Duplek 100

Od 19. Maja 1945 se pogreša, pleskar

Naberžnik Alojz

28.07.1904 Muta

Ključavničar livarne Muta 104, pogreša od junija 1945

Hvalec Konrad

14.11.1918 na pristanu 3, Ptuj

Pogrešan od januarja 1946, uradnik

Prosnik Ivan

06.12.1879 Središče ob dravi

24.04.1945 odpeljan od strani hrvaškega KNOJ-a, pogrešan

Šajna Rudolf

12.04.1892 Divača

Divača 19, namestnik pri županstvu, pogreša od aprila 1945

Knez Adolf

05.03.1920 Hrastnik

Steklar Hrastniku, pobegnil iz nemške vojske, pristopil zasavskemu partizanskemu odredu in likvidiran

Parovel Ivan

28.06.1893 Ljubljana

c.na Loko 22, pogrešan od februarja 1944

Petkovšek Franc

18.11.1925 Ljubljana

Holcaplova 21, študent, pogrešan od maja 1945

Eler Franc

27.04.1908

Celje

Kovač v Celju, mariborska 67, rojen v Škofji vasi pri Celju, pogrešan od maja 1945 – likvidiran v Košnici (?)

Kupec Alfred

22.12.1919 Ajdovščina

Pogrešan od maja 1945

Repovž Adolf

23.01.1901 Litija

Gradac pri Litiji 51, rudar, pogrešan od maja 1945

Rist Konrad

17.06.1967 Benetke

Odpeljan iz hotela Belleuve v Rogaški Slatini, 10.5.1945, pogrešan

Žnidarič Martin

14.09.1887 Ormož

Sv. Miklavž pri Ormožu, pogrešan od 06.05.1945 iz Poljčan

Žaberl Franc

31.03.1925 Slivnica pri Celju

Po ujetništvu in vrnitve iz Nemčije odšel aprila 1945 v partizane, od takrat se pogreša

Lesnikar Franc

21.08.1908 Središče 146

Od 17.05. 1945 pogrešan

Močnik Štefan

15.12.1890 Ptuj

Nadzornik cest v Hrvaški Kostanjevici, pogrešan od 04. Maja 1945, zaprt februarja 1945

Berhaus Leopold

28.09.1881 Ptuj

Brstje 4, pogrešan od 10.05.1945

Pahor Jožef

14.07.1919 Radomlje

Preserje, avtomehanik, pogrešan od 09. Maja 1945, uradno zabeleženo: odšel v Avstrijo

Grmšek Karol

Mali kamen 35

Veliki kamen

Pogrešan od januarja 1945

Rugelj Franc

11.09.1895 Brežice

Brezina 77, upokojeni žandarmerijski narednik, pogrešan od junija 1945

Horvat Ivan

07.05.1880 Trnje 133

07.08.1945 pogrešan

Koradej Ivan

27.04.1907 Šoštanj

Pogrešan kot rudar od maja 1945

Breznik Marija roj. Žižek

29.06.1902 Ivanjci

Negovski vrh 93, kmetica , od junija 1945 pogreša

Samsa Anton

04.01.1906 Podbrež 12

Idrija, pogrešan od februarja 1945

Cimperman Antonija roj. Znidaršič

08.01.1890 Rakek

Pogrešana od začetka maja 1945

Langeršek Ana

22.06.1899 Bolečka vas 7

Pogrešana od maja 1945

Langeršek Ivan

26.02.1899

Bolečka vas 7

Pogrešan od maja 1945

Vagner Jožef

02.03.1883 Zavrč 10

Trgovec v Zavrču 10, pogrešan od maja 1945

Rajšp Jožef

06.10.1915 Žikarce 45

Pogrešan od 24.04.1945

Dvornik Jožef

06.01.1906

Ruše 7

Voznik v Rušah, pogrešan od maja 1945

Podunajec Štefan

13.06.1892

Celje

Breg 36, pogreša se od 23.03.1945

Šegula Franc

19.02.1889

Ptuj

Upokojeni stražnik, Moškanjci pri Ptuju, pogrešan od maja 1945

Kolarič Franc

13.01.1919

 

Pogrešan od maja 1945

Emeršič Ivan

24.12.1893 Muretinci 40

Orožnik v Zagrebu, Petrinska ulica, pogreša se od maja 1945

Razlag Jožef

04.09.1920

Mala Nedelja

Soboslikar v Mezgovcih 14, 1944 dezertiral iz nemške vojske od takrat se skrival v gozdovih Male Nedelje, od takrat pogrešan

Migler Ivan

24.11.1888

Maribor

Primorska ulica 9, pogrešan od maja 1945

Rudl Franc

27.09.1884

Maribor

Pekovski pomočnik, Koseskega 57, pogrešan od maja 1945

Kenda Rudolf

13.04.1884

Ročinj 143

Mehanik, pogreša se od 21.03.1945

Brajer Franc

31.03.1920 Ljubljana

Šofer, Šušteršičeva 5, pogreša od maja 1945

Bohanec Franc

13.12.1922 Ljubljana

Poljanska c. 28, dijak v Ljubljani, pogrešan od 06.04.1945

Rupreht Anton

04.01.1912

Gornja Radgona

Janžev vrh 43, pogrešan od maja 1945

Frigelj Štefan

22.12.1912

Jesenice

Jesenice 5 na Dol. Pogrešan od maja 1945

Gobec Marija

01.01.1912

Dolenja vas 52, pogrešana od 19.02.1945

Gobec Martin

10.09.1873 Arnovo selo

Pogrešan od 19.02.1945

Cesar Filip

19.04.1895

Slovenj Gradec

Glavni trg 21, kovač, pogrešan od maja 1945

Pistotnik Jože

08.03.1876

Leše 74 Prevalje

Pogrešan od maja 1945

Ferk Miroslav

11.07.1879

Slovenj Gradec

Cankarjeva 6, pismonoša, pogrešan od maja 1945

Pristovnik Franc

02.06.1905 Mežica

Žerjav 7, ključavničar, pogrešan 0d 06.05.1945

Štampeh Jože

24.02.1900

Mežica

Mežica 83, strojnik elek. Centrale, pogrešan od maja 1945

Duhanič Janez

22.04.1914 Brežice

Vel. Mraševo 34, pogrešan od maja 1945

Voljščanšek Ivan

21.05.1921

Brežice

Brezine 51, sin hotelirja ih Brežic, pogrešan od maja 1945 domobranec

Tanšek Vincenc

31.07. 1895

Zg. Radvanje

Industrijski miličnik, Ob ribniku 38, pogrešan od maja 1945

Peče Albert

05.01.1908

Maribor

Meljska c. 56, tehnični uradnik, pogrešan maja 1945

Munda Ivan

20.06.1889

Maribor

Strma 3, železničar v Maribor, pogrešan od maja 1945

Stepišnik Štefan

26.12.1901 Rabelčja vas 10

Mizar, pogrešan od maja 1945

Bajgot Marija roj. Potisk

03.01.1897 Maribor

Smetanova 48, pogrešana od maja 1945

Lešnik Franc

25.09.1897

Juršinci 67

Orožnik, pogrešan od maja 1945

Hvalec Franc

16.09.1899

Ptuj

Na hribu 2, pogrešan od 18.01.1946

Štampfel Mihael

12.9.1885

Ptujska gora

Stogovci 19, žagar in posestnik, pogrešan od maja 1945

Majerič Franc

28.11.1899 Barislovci 26

Poštni uslužbenec, pogrešan od decembra 1945

Valentin Ferdinand

28.02.1912

STRNIŠČE

Strojni ključavničar, pogrešan od decembra 1945, skupaj z Majerič Valentinom

Rapoš Rihard

16.09.1901 Prevalje 19

Pogrešan od leta 1946

Vidmajer Anton

10.06.1918 Prevalje

Farna vas 63, šofer, pogrešan od maja 1945

Vodišek Jože

22.03.1894 Trbovlje

Loke 48, pisarniški uslužbenec, pogrešan od maja 1945

Veber Emil

11.10.1906 Jesenice

Aljaževa 10, pogrešan od junija 1945

Vukovič Viktor

26.10.1922

Trbovlje

Pobegnil in Trsta kot nemški vojak maja 1945 in od takrat se pogreša

Ferluga Danilo

24.01.1923 Ljubljana

Trgovski pomočnik v Ljubljani, tovarniška 20, pogrešan od maja 1945

Remškar Vinko

03.04.1921

Log 32 Brezovica

Pogrešan kot domobranec

Zalaščak Rudolf

18.07.1892 Gradc

Slovenske Konjice 45. Pogreša se od 23.5.1945

Zadnjič posodobil Sreda, 18 Avgust 2010 16:44
 
17
Aug
2010
Pismo nadškofu dr. Antonu Stresu PDF Natisni E-pošta
Prispeval Roman Leljak   
Torek, 17 Avgust 2010 15:21

Ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres

Ciril- Metodov trg 4, 1000 Ljubljana

 

Kostnica v Barbara rovu

Javnost je obveščena, da se načrtuje izgradnja kostnice v Hudi jami v samem Barbara rovu. Mnogi upamo in verjamemo, da bo toliko človečnosti, predvsem pa usmiljenja, da se to nikoli ne zgodi.
Partizani so 31. maja 1945 izbrali rudnik za smrt. Danes se odloča o tem, da rudnik postane pokopališče. Dovoljeno je v rudniki postaviti obeležje, mogoče urediti spominski park, ki bi ljudi opominjal, spominjal na najbolj kruti zločin, ki ga je ta narod storil sam sebi. Ni pa dovoljeno rudnik, ki je bil prizorišče zločina spreminjati v pokopališče.

Vsi ljudje imajo pravico, da se jih po smrti svojci in drugi ljudje spominjajo, da jim na grob, poudarjam, na grob postavijo svečko, odložijo kakšen cvet. Ljudje imajo pravico do groba, pravico, da grob začutijo s svojo roko, da tako sežejo svojim spominom. Ta pravica bo odvzeta živim in mrtvim. Ne kratimo to pravico in ne stopajmo po poteh ponovne krivice. Prosim vas, da pomagate tej svetosti ostati svetost.

Prosim Vas spoštovani gospod dr. Stres, da zastavite svojo besedo in ne dovolite, da politika v Sloveniji ponovno zgreši, tokrat pietetni zločin. V Hudi Jami, je poleg Barbarinega rova, zunaj, dovolj prostora, ki spada k Barbara rovu, kjer bi bilo mogoče z minimalnimi sredstvi urediti skupinski grob in kjer bi bilo posmrtne ostanke mogoče pokopati z obredom, s pieteto, kakor je dostojno civilizaciji.

Razumimo, da so ti ljudje v rudniku umirali živi, da jim je bila edina želja, da pridejo ven. Uslišimo njihovi zadnjim želji in jih končno spustimo iz tega nesrečnega rudnika. Pergmandeljc je rudniški škrat, ki mu je edino dovoljeno v tradiciji tega naroda živeti v rudnikih. Prav bi bilo, da tudi ostane tako.

 

Zgodovina zahteva odpuščanje, spravo, popravek in predvsem poboljšanje. Obrnite prosim številko gospoda Pahorja in ga opozorite, da takšno dejanje ne pomirja vest. Ne poznam dovolj Katoliško cerkev, da bi lahko komentiral obrede, simboliko, prepričan pa sem, da mora pogrebni blagoslov biti čutno viden. Obred, ki bi bil narejen v jami, ob kostnici, ne bo viden vernikom. Po mojem globokem prepričanju pogrebni obred zunaj pred vhodom, torej pokop mrtvih na način, da zadnjega doma ne bomo videli, da ga ne boste videli niti Vi, ki boste obdarili pogreb v imenu Cerkve v katero so verovali umrli, ne bo dosegel simbolike in norm cerkve in društva.

Prilagam knjižico Huda jama, ki bi morala romati v vsak dom tega razdvojenega naroda in iskati usmiljenje v vseh nas.

 

Ob tej priliki Vas tudi prosim za kratek sprejem.V Radencih, 17.08.2010

Lepo Vas pozdravljam

Roman Leljak

Zadnjič posodobil Torek, 17 Avgust 2010 15:21
 
« ZačetekPrejšnja71727374757677787980NaslednjaKonec »

Stran 74 od 83

Nova knjiga

 

 ŠPICLJI

 

UDBE

 

Za več informacij klikni tukaj

 

Kdo prodaja knjige

 Ljubljana

 ŠKOFIJSKA KNJIGARNA
 Mačkova 6
 1000 Ljubljana

 Novo Mesto

 Knjigarna Sračje gnezdo
 Ljubljanska c. 27
 8000 N. Mesto

 Bencinski servisi PETROL

 Po vsej Sloveniji

Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča

Janez Zemljarič udba

Knjiga vsebuje vse operativne obdelave posameznikov,

ki jih je nadzoroval Janez Zemljarič.

Med mnogimi tudi sedanjega ustavnega sodnika dr. Petriča,

Boris Pahorja, Toneta partljiča....

Preko 300 danes znanih Slovencev. Mnogi med njimi so bili

obsojeni na dolgoletne zaporne kazni,

odpeljani v umobolnice.Nikica Martinovič je moral umreti.

Knjiga je A4 formata, 320 strani, le 300 izvod, na razpolago le še manj kot 200 izvodov.

Knjiga je v prodaji.

Cena 29,90 evrov.

Email: roman@leljak.si

Telefon: 041 288 170

SPEČA UDBA

unnamed

V knjigi SPEČA UDBA so objavljeni seznami članov slovenske UDBE od 1980 do 1990 leta. Seznami aktivnih in rezervnih članov UDBE so objavljeni po krajih. Priloga knjige pa je seznam vseh sodelavcev slovenske UDBE doma in v tujini.

Knjigo je možno kupiti na vseh Petrolovih črpalkah.

Cena knjige je 24,90 €.

Z nakupom mi veliko pomagate pri raziskovanju delovanja UDBE doma in v tujini.

roman@leljak.si ; sms 041 288 170

 

ČRNE BUKVE

Črne bukve

Prepotrebni ponatis originala Črnih bukev dokazuje, da je komunistična Resnica ves ta čas po vojni bila neresnična. Neresnična zato, ker je bila skrbno odbrana, selekcionirana in tendenciozna, ker ni le zamolčevala cele vrste dogodkov, ampak je zamolčevala celo najbolj ključne dogodke iz časa okupacije.  Je edina knjiga, ki so jo izdali "poraženci". Je knjiga, ki je bila v komunističnem sistemu najbolj prepovedana. Posed knjige je pomenil nekaj let zapora.

 

Knjiga na zalogi. 20 €

Z nakupom knjig mi pomagate pri raziskovanju.

Hvala.

Naročila:

roman@leljak.si

telefon: 051603686

Raziskovanje usod posameznikov

- iskanje posrmrtnih ostankov

- iskanje arhivskega gradiva

  doma in v tujini

- svetovanje pri raziskovanju

  polpretekle zgodovine

mail: roman@leljak.si

tel.: 041 288 170

Brezplačni knjigi

 

knjiga1

pdf Sam proti njim I

 

knjiga2

pdf Sam proti njim II

 

Prisotni na strani

Prisotni 106 gostov .

Ankete

Ste prebrali katero izmed teh knjig?
 

Statistika

Števec pogledov vsebine : 1425436

O piškotkih


feed-image Zaznamki

Zadnje novice

Priljubljeno